Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Zgodnie ze Statutem Lubelskiego Cechu Optyków, Zarząd Cechu zwołuje  Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dn. 10.05.2019 r. w Restauracji
Koncertowa, w Lublinie ul. Kaprysowa 4.

 

Pierwszy termin godz: 18:15, drugi termin godz: 18:30.

Proponowany jest następujący porządek ZGROMADZENIA:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Powitanie Gości.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji: Mandatowo Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.
7. Przedstawienie Bilansu za rok 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
10. Przedłożenie programu działania na rok 2020.
11. Wybór nowego Zarządu Lubelskiego Cechu Optyków.
12. Ogłoszenie wyników wyborów (w formie uchwały).
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ważności Zgromadzenia.
14. Głosowanie nad projektami uchwał i ogłoszenie wyników głosowania.
15. Propozycje zmian w Statucie.
16. Sprawy różne.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Lubelskiego Cechu Optyków liczy na niezawodne uczestnictwo i aktywny udział w obradach.